Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η έρευνα ICCS;

H έρευνα ICCS αποτελεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι νέοι/νέες προετοιμάζονται ώστε να αναλάβουν τον ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες. Επικεντρώνεται σε έννοιες, στάσεις, συμπεριφορές και στοιχεία για συστήματα αξιών σχετικά με την πολιτότητα.

Από ποιους διεξάγεται η έρευνα;

Η έρευνα πραγματοποιείται από κοινοπραξία οργανισμών [Australian Council for Educational Research (ACER),  IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) και το Laboratorio di Pedagogia Sperimentale (LPS) του Πανεπιστημίου Roma Tre] με τον ΙΕΑ να έχει τον συντονιστικό ρόλο.

Πότε διεξάγεται η έρευνα ICCS;

Η πρώτη έρευνα ICCS είχε διεξαχθεί το 2009 με τη συμμετοχή 38 χωρών και ακολούθησε η ICCS 2016 με τη συμμετοχή 24 χωρών. Πριν τις συγκεκριμένες έρευνες είχαν προηγηθεί δύο άλλες, η Six Subject Survey το 1971 και η Civic Education Study το 1999 οι οποίες θεωρούνται ορόσημα για τη δημιουργία της έρευνας ICCS. Ο τρίτος κύκλος της έρευνας θα διεξαχθεί το 2022 (ICCS 2022). Θα προηγηθεί, το 2020, η πιλοτική εφαρμογή της έρευνας.

Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;

Η έρευνα ICCS 2022 έχει σχεδιαστεί για να δώσει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που ενδιαφέρουν στην εκπαίδευση για την πολιτότητα:
- Παρέχουν τα σχολεία ευκαιρίες συμμετοχής σε διεργασίες ανοιχτού διαλόγου για προώθηση γνώσεων, στάσεων και εμπλοκής στα κοινά;
- Πώς αντιμετωπίζουν οι έφηβοι/έφηβες διάφορα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα καθώς πλησιάζουν την ηλικία ψήφου;
- Πώς η αυξανόμενη επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την εμπλοκή/συμμετοχή των πολιτών στα κοινά;

Ποια είναι η συνεισφορά της έρευνας;

Οι χώρες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν επίμονες και νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση των νέων για την πολιτότητα. Η συμμετοχή στην έρευνα ICCS θα προσφέρει αξιόπιστα συγκριτικά δεδομένα σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα μάθησης και θα βοηθήσει στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής. Η έρευνα ICCS 2022 στοχεύει στο να βοηθήσει τις χώρες να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους εθνικούς στόχους για την εκπαίδευση των πολιτών, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την πρόοδο ως προς τους στόχους της UNESCO για την αειφόρο ανάπτυξη (Sustainable development goals - SDG).

Ποιοι συμμετέχουν στην έρευνα;

Στην έρευνα συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου. Σε κάθε χώρα,  λαμβάνουν μέρος  περίπου 6000 μαθητές/μαθήτριες,  15 εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο - ανεξαρτήτως ειδικότητας - καθώς και ένα άτομο από τη διευθυντική ομάδα.

Πώς επιλέγονται οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα;

Το δείγμα επιλέγεται με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε επίπεδο σχολικής μονάδας και στη συνέχεια γίνεται τυχαία επιλογή τμήματος/τμημάτων και εκπαιδευτικών από την κάθε σχολική μονάδα που έχει επιλεγεί.

Ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας;

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εργαλεία:
- Δοκίμιο μαθητή/μαθήτριας (γνωστικές διαδικασίες)
- Ερωτηματολόγιο μαθητή/μαθήτριας (στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές)
- Ερωτηματολόγιο μαθητή/μαθήτριας μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προαιρετικό)
- Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικού
- Ερωτηματολόγιο σχολείου

Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας;

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να ανακοινωθούν περί τα τέλη του 2023.