Θεωρητικό Πλαίσιο

Η έρευνα ICCS 2022 έχει σχεδιαστεί για να δώσει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που ενδιαφέρουν στην εκπαίδευση των νέων για την πολιτότητα:
• Παρέχουν τα σχολεία ευκαιρίες συμμετοχής σε διεργασίες ανοιχτού διαλόγου για προώθηση γνώσεων, στάσεων και εμπλοκής στα κοινά;
• Πώς αντιμετωπίζουν οι έφηβοι/έφηβες διάφορα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα καθώς πλησιάζουν την ηλικία ψήφου;
• Πώς η αυξανόμενη επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την εμπλοκή/συμμετοχή των πολιτών στα κοινά;

Οι χώρες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν επίμονες και νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση των νέων για την πολιτότητα. Η διεθνής έρευνα ICCS 2022 στοχεύει στο να βοηθήσει τις χώρες να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους εθνικούς στόχους για την εκπαίδευση των πολιτών, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την πρόοδο ως προς τους στόχους της UNESCO για την αειφόρο ανάπτυξη (Sustainable development goals - SDG). Η συμμετοχή στην έρευνα ICCS θα προσφέρει αξιόπιστα συγκριτικά δεδομένα σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα μάθησης και θα βοηθήσει στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα ICCS μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.iea.nl/iccs